Monday, October 18, 2004

15 Minutes

"I just need 15 minutes and I'll be ready to go again." zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz - lol